JML-diving

Menu
MENU

Niektóre mierzone parametry

Niektóre parametry, które mogą być mierzone przez sondę ISA na oczyszczalni ścieków:

Azot amonowy  N-NH4+

Azot azotynowy  N-NO2

Azot azotanowy  N-NO3

BZT5

Benzen

Całkowity węgiel organiczny

ChZT

Kolor

Mętność

Ortofosforany P-PO43-

Rozpuszczony węgiel organiczny

SAC254/UV254

Zawiesina