JML-diving

Menu
MENU

Sterowanie procesem napowietrzania

Zaawansowany system sterowania napowietrzaniem ma na celu podwyższone usuwanie związków biogennych w sposób najbardziej optymalny.

Bazując na pomiarze N-NH4, N-NO3 i stężenia tlenu rozpuszczonego system sterowania ma na celu:

  1. Sterowanie czasem trwania cykli nitryfikacyjnych/denitryfikacyjnych w zależności od indywidualnego wskaźnika usunięcia azotu w każdej linii oraz mając na uwadze sumaryczne działania całej linii biologicznej (brak całkowitego zatrzymania napowietrzania w celu zagwarantowania braku całkowitej sedymentacji osadu czynnego)
  2. Sterowanie wartością zadaną tlenu w zależności od optymalnych wartości wskaźnika usuwania azotu (strategia dynamicznie zmiennej wartości zadanej tlenu)
  3. Uwzględnienie ceny za energię elektryczną w taryfie, mając na uwadze zmienną cenę w ciągu doby/tygodnia oraz przesuwając większe zużycie energii na okresy z niższą ceną za energię (biorąc pod uwagę limity pozwolenia wodnoprawnego i średnią dobową wartość stężenia azotu w ściekach oczyszczonych).

W przypadku obiektów wyposażonych w dmuchawy, system ANTRAS uwzględnia dodatkowo odpowiednią strategię produkcji i dystrybucji powietrza, łącząc ją ze strategią najbardziej otwartej przepustnicy. Sterowanie wówczas odbywa się dodatkowo w oparciu o:

  1. Poziom ciśnienia w kolektorze dystrybucji powietrza (strategia dynamicznie zmiennego ciśnienia) w celu osiągnięcia określonych wartości zadanych tlenu rozpuszczonego.
  2. Zaawansowane sterowanie dmuchawami w zależności od zadanej wartości ciśnienia, jakości ścieków oczyszczonych i sprawności energetycznej dmuchawy.

Dynamicznie zmienna wartość zadana tlenu